A rare gem from Gopala Dasaru

Gopala Dasa (1722-1762) has composed innumerable songs on Rayaru. This is one of his finest and longest compositions.

 DhareyavoLage namma guru raaghavEMdrarinnu |

irutippa vivara aritaShTu varNivuve |
sthiravaagi maMtraalaya pura tuMgatIradi |
haribhakta prahlaada vara yaaga illi maaDi |
surarigamRuta uNisi paripariya krIya maaDi |
parisiddha(prasiddha)naadaneMdu aridu I sthaLadalli |
gururaaghavEMdraraaya sharIra pOgaaDidilli |
paralOkakke saadhana paripUrtiya mADikoMDu |
sirikRuShNanna caraNakkEragi saMtOShadalli |
dhareyamyaalidda janara pOreya bEkeMdenuta |
hari nuDidanu ivara parama dayaaLu taanu |
gurvaMtaryaamiyaagi varavaanIyalu jagakkE |
narahari taane niMdu nityapUjeyagoMDu |
sirivuLLa kIrutiya surarapaalaka chakra |
dhara naaraayaNa taane varasannidhaananaagi |
ivarige phalataMdIva ihaparadallinnu |
karuNaakara raMga gOpaala viThThala tanna |
sharaNara pOrevaMtha cariyaa paripari uMTo || 1 ||

maTTa taaLa

narahari kRuShNa raama siri vEdavyaasa  |
eraDeraDu naalku hariya mUrtigaLu |
parivaara sahavaagi siri sahitadi niMdu |
sura guruvaryaru  madhwaachaaryare modalaagi |
taruvaayadalinnu taratamyaanusaara |
pari pari yatigaLu irutipparu illi |
haruShadiMdali vEdagaredu SAstragaLannu |
pari pari puraaNa bhaarata gaanadali |
sari sari baMdaMte sarigamavenutali |
bharadiMdali kuNidu  BakutiyiMdali innu |
hariya poojisutta hagaliruLu biDade |
paratatwada vivara  paripari pELuvaru |
garuDavaahana raMga gOpAla viThThala |
sharaNara paalisuta irutippanu illi || 2 ||

triviDi taaLa 
narahari roopadalli vaasavaagi illi  |
durita duShkRuta brahmEtigaLODisuva |
siri raamanaagi illi pari pari pari  dEshaaM-|
tara anna kaLakoMDu nararilli baMdare |
sthira paTTa kaTTuva siri kRuShNanaagilli |
pari pariyali baMda paramaaturarige  |
varaveeva putrOtsava muMji maduveya |
harakegaLa kaikoMDu haruSha baDisuvavara |
siri vEdavyaasanilli BaradiMdali baMda |
duruvaadigaLanella dhuradiMdalODisi |
Muridu avara shaastra, hari sarvOttamaneMdu |
iruvanilli tOri sharaNa janaka innu |
vara j~jAna sudheyannu karedu koDutalippa |
siri vaMdita paada gOpAla viThThala |
pari pariyali illi vaalaga kaikoMba ||  3 ||

aTTataaLa

raaghavEMdraneMbO roopa taanE aagi |
raaghavEMdraneMbO naama iDisikoMDu |
raaghavEMdrarinnu maaDidaMtha puNya |
bhOgavaritu tanna bhaagavatara keerti |
saagisi salahali trijagadoLaginnu |
mEgha suridaMtha amOgha keerutiyannu |
raaghava ivarige raajyadi taMdeeva |
raaghavEMdra moorti gOpAla viThThala |
bhaagavataralli bahu poojeyanugoMba || 4 ||

Adi taaLa
dinadinakilli nootana poojegaLAguvavu |
dinadinakilli nootana vaartegaLAguvavu |
dinadinakilli nootanOtsavagaLAguvavu |
janara saMdaNi pratidina vipra bhOjana |
jananaatha taanilli anuvaagi taaniMdu |
ghana mahimeyiMdali |
janara paalisuvadakkanumaana sallado |
guNa gaNa paripoorNa gOpAla viThThala |
anOraNi eMbuvage eNeyaaro jagadoLage || 5 ||

jate

maMtrasidhdhi kShEtra idu nODi kOvidaru |
maMtra pratipaadya gOpAla viThThalaniMda  || 6 ||

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s