Archive | December 13, 2013

The Raghavendra Astakshara Stotra


Guru Jagannatha Dasa (1837-1918) of Kosigi is often confused with Jagannatha Dasa of Manvi.

Both are Haridasas and both were from Raichur region. While Jagannatha Dasa of Manvi wrote SriHarikathamrutasara, Jagannatha Dasa of  Kosigi wrote commentaries on the SriHarikathamrutasara.

Guru Jagannatha Dasa was also a devotee of Raghavendra Swamy and he has written innumerable compositions on Rayaru and Mantralaya. He was born after his parents, Venkatagiriacharya and Seethamma, approached Ibharampura Appa in Ibharampura near Mantralaya and sought his blessings.

Ibharampura Appa was a great devotee of Rayaru, and he blessed the couple. A few months later, a boy was born and he was called as Swamiraya.

Rayuru himself came in his dream of Swamiraya and blessed him with knowledge. He then came to be known as Kosigi Swamirayacharya and subsequently as Guru Jagannatha Dasa.

His upadesha guru was Krishna Dasa whose ankita is Petta Tande Gopalavittala Dasa. Some of the well-known disciples of Guru Jagannatha Dasa include Varada Vittala Dasa, Srinivasa Vittala Dasa and Ananda Vittala Dasa.

Among his well-known contemporaries are Modalakallu Shesha Dasa, Guru Pranesha Dasa, Satyadheera Theertha and Satyajnaana Theertha of Uttaradi Matha, Vidyaratnakara Theertha of Vyasaraja Matha, Raghunantha Theertha of Koodli Akshobhya Theertha Matha, Vairagyanidhi Theertha, Sujnananidhi Theertha, Sugunanidhi Theertha, Sudhinidhi Theertha of Sripadaraja Matha, Sugunendra Theeartha, Suprajnendra Theertha and Sukruteendra Theertha of Mantralaya Matha.

The Raghavendra Astakshara Stotra by Guru Jagannatha Dasa is one of the most popular compositions on Rayaru.

Here is the English lyrics of this beautiful evocation to Rayaru. This composition was essentially written for women and as an alternative to the Stotra of Appanacharya.

Generally, women are not supposed to recite the Stotra composed by Appanacharya as it contains Beejakshara. There is a belief that if  we recite the Raghavendra Astakshara Stotra 108 times, Rayaru will help us tide over all our difficulties. 

‎The beauty of this stotra is that it can be recited anywhere and any time. All it requires is a devoted and sincere mind. Here goes the stotra in English:

 

 

1.Gururajasshtaksharam syat maha pataka nashanam

Ekaikamaksharam chaathra sarva kaamyaartha  siddhidam

2. Rakaarochhara matrena roga hanirna samsghayaha

ghakaarena balam pushtiaayuh tejascha vardhate

3. Vakaarenaatra labhate vaanchitarthaanna samshayaha

drakaarenaagha raashistu draavyate druta meva hi

4.yakaarena yamaadbhaadho vaaryate naatra samshayaha

nakaarena narendraanaam padamaapnoti maanavaha

5. Makaarenaiva maahendra maishwaryam yaati maanavah

gurornaamnashcha maahaatmayam apoorvam paramaadhbutam

6. Tannaaama smaranaadeva sarvaabhishtam prasiddhati

tasmaannityam pathedbhaktya gurupaadaratasyadaa

7. Shri Raghavendraaya namah ityashtaakshara mantrataha

sarvaanyaamanavaapnoti naatra kaaryaa vichaarana

8. astottarashataavruttim snotra syasya karoti yah

tasya sarvvartha siddhi syaat gururaajaprasaadatah

9. Etadashtaaksharasyyatra maahaatmyam vetti kaha pumaan

paranaadeva sarvaartha siddhirbhavati naanyathaa

10. Swaminaa raghavendraakhya gurupaadaabja sevinaa

krutamashtaakshara stotram gurupreethikaram shubham

iti shri gurujagannatha daasaaryavirachita shri rahavendra astaakshara stotram sampoornam

shri krishnaarpanamastu