Archive | December 21, 2013

Sri Raghavendra Astotara Shatanamavali


The Sri Raghavendra Astotara Shatanamavali is a composition by Appanacharya, a devotee of Raghavendra Swamy.

Raghavendra Swamy stayed for 13 years at the house of Appanacharya in Bichale which is near Mantralaya. This was from 1658 to 1671.

Appanacharya was a zamindar and he also ran a Patashala in the village. He not only tutored the students who went around the village asking for Bhiksha or alms. Hence, another name for Bichale is Bikshalaya.

The house of Appanacharya where Rayaru stayed was completely destroyed in the floods and it is being rebuilt. Appanacharya has  composed several songs in praise of Raghavendra Swamy and this is one of them.

The lyrics of the composition are in Kannada, English and Sanskrit.        

 

ಶ್ರೀ ರಾಘವೆಂದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಸಕಲಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಕ್ಷಮಾಸುರೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಸ್ವಪಾದಭಕ್ತಪಾಪಾದ್ರಿಭೇದನದೃಷ್ಟಿವಜ್ರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರಿಹರಿಪಾದಪದ್ಮನಿಷೇವಣಾಲ್ಲಬ್ಧಸರ್ವಸಂಪದೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀದೇವಸ್ವಭಾವಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀದಿವಿಜದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಭವ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಸುಖಧೈರ್ಯಶಾಲಿನೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀದುಷ್ಟಗ್ರಹನಿಗ್ರಹಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀದುಸ್ತಿರ್ಣೋಪಪ್ಲವಸಿಂಧುಸೇತವೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ವತ್ಪರಿಜ್ಞೇಯಮಹಾವಿಶೇಷಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಸಂತಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀತಾಪತ್ರಯವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ಷುಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಹರಿಚರಣಸರೋಜರಜೋಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀದುರಿತಕಾನನದವಭೂತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಮಧ್ವಮತವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಸತತಸನ್ನಿಹಿತಶೇಷದೇವತಾಸಮುದಾಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಸುಧೀಂದ್ರವರಪುತ್ರಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಸಿದ್ದಾಂತಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಯತಿಕುಲತಿಲಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಜ್ಞಾನಭಕ್ತ್ಯಾಯುರಾರೋಗ್ಯಸುಪುತ್ರಾದಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರತಿವಾದಿಮಾತಂಗಕಂಠೀರವಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರವೀಣಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀದಯಾದಕ್ಷಿಣ್ಯವೈರಗ್ಯಶಾಲಿನೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಪಾದಾಂಬುಜಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮದಾಸಪದಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಕಥಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ವಾದಿಧ್ವಾಂತರವಯೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವೇಂದೀವರೇಂದವೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಶಾಪಾನುಗ್ರಹಶಕ್ತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಅಗಮ್ಯಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಮಧ್ವಮತದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿಚಂದ್ರಮಸೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಪದವಾಕ್ಯಪ್ರಮಾಣಪಾರಾವಾರಪಾರಂಗತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಯೋಗೀಂದ್ರಗುರುವೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಮಂತ್ರಾಲಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಸಮಗ್ರಟೀಕಾವ್ಯಾಖ್ಯಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಚಂದ್ರಿಕಾಪ್ರಕಾಶಕಾರಿಣೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಸತ್ಯಾಧಿರಾಜಗುರುವೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಫಲದಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಸರ್ವಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀತರ್ಕತಾಂಡವವ್ಯಾಖ್ಯಾತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೋಪಾಸಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನಸುಹೃದೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಆರ್ಯಾನುವರ್ತಿನೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀನಿರಸ್ತದೋಷಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀನಿರವದ್ಯವೇಷಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಮೂಕತ್ವನಿಧಾನಭಾಷಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಯಮನಿಯಮಾಸನಪ್ರಾಣಾಮ್ಯಾಮಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಧ್ಯಾನಧಾರಣ ಸಮಾಧ್ಯಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಾನುಷ್ಠನನಿಯಮಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಸಂಗಾಮ್ನಾಯಕುಶಲಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀತಪೋಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಜಪಪ್ರಖ್ಯಾತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀದುಷ್ಟಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಶಿಷ್ಟರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಟೀಕಾಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರಿಶೈವಪಾಷಂಡಧ್ವಾಂತಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಮತಮರ್ದಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಾಗ್ರೇಸರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಸದೋಪಾಸಿತಹನುಮತೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಪಂಚಭೇದಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಅದ್ವೈತಮೂಲನಿಕೃಂತನಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಕುಷ್ಠಾದಿರೋಗನಾಶಕಾಯು ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಅಗ್ರ್ಯಸಂಪತ್ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಚಲಪರಿಮಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಕೋವಿದೇಶಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀವೃಂದಾವನರೂಪಿಣೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀವೃಂದಾವನಾಂತರ್ಗತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಚತುರೂಪಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀನಿರೀಶ್ವರಮತನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಸಂಪ್ರದಾಯಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಜಯರಾಜಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವೇತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಟೀಕಾದ್ಯವಿರುದ್ಧಗ್ರಂಥಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಸದಾ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಷೇಮಚಿಂತಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಕಾಷಾಯಚೈಲಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀದಂಡಕಮಂಡಲುಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರರೂಪಹರಿನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಲಸದೂರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಗಾತ್ರಧೃತವಿಷ್ಣುಧರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಸರ್ವಸಜ್ಜನವಂದಿತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಮಾಯಿಕರ್ಮಂದಿಮದಮರ್ದಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀವಾದಾವಲ್ಯರ್ಥವಾದಿನೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಂಶಜೇವಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಮಾದ್ಯಮಿಕಮತವನಕುಠಾರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರತಿಪದಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಂ ಭಾಷ್ಯಟೀಕಾರ್ಥಗ್ರಾಹಿಣೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಅಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಕಂದರ್ಪವೈರಿಣೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀವೈರಾಗ್ಯನಿಧಯೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಭಾಟ್ಟಸಂಗ್ರಹಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀದೂರೀಕೃತಾರಿಷಡ್ವರ್ಗಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಭ್ರಾಂತಿಲೇಶವಿದುರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಸರ್ವಪಂಡಿತಸಮ್ಮತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀ ಅನಂತವೃಂದಾವನನಿಲಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಸ್ವಪ್ನಭಾವ್ಯರ್ಥವಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಯಥಾರ್ಥವಚನಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಸರ್ವಗುಣಸಮೃದ್ಧಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಅನಾದ್ಯವಿಚ್ಛಿನ್ನಗುರುಪರಂಪರೋಪದೇಶಲಬ್ಧಮಂತ್ರಜಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಧೃತಸರ್ವವ್ರತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ರೀಮೂಲರಾಮಾರ್ಚಕಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವೇಂದ್ರಯತೀಂದ್ರಾಯ ನಮಃ

|| ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳೀ ||

ಓಂ ಸ್ವವಾಗ್ದೇವತಾ ಸರಿಸದ್ಭಕ್ತ ವಿಮಲೀಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸಕಲಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಭಕ್ತಾಘಸಂಭೇದನ ವೃಷ್ಟಿವಜ್ರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಕ್ಷಮಾಸುರೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಹರಿಪಾದ ಕಂಜನಿಷೇವಣಾಲ್ಲಬ್ಧ ಸಮಸ್ತ ಸಂಪದೇ ನಮಃ

ಓಂ ದೇವಸ್ವಭಾವಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ದಿವಿಜದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಇಷ್ಟಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಭವಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ || 10 ||

ಓಂ ಭವದುಃಖತೂಲಸಂಘಾಗ್ನಿಚರ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸುಖಧೈರ್ಯಶಾಲಿನೇ ನಮಃ

ಓಂ ಸಮಸ್ತದುಷ್ಟಗ್ರಹನಿಗ್ರಹೇಶಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ದುರತ್ಯಯೋಪಪ್ಲವಸಿಂಧುಸೇತವೇ ನಮಃ

ಓಂ ನಿರಸ್ತ ದೋಷಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ನಿರವದ್ಯವೇಷಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಮೂಕತ್ವನಿದಾನಭಾಷಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವಿದ್ವತ್ಪರಿಜ್~ಝೇಯಮಹಾವಿಶೇಷಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವಾಗ್ವೈಖರೀನಿರ್ಜಿತಭವ್ಯಶೇಷಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸಂತಾನಸಂಪತ್ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿವಿಜ್ಞಾನವಾಗ್ತೇಹಸುಪಾಟವಾದಿದಾತ್ರೇ ನಮಃ || 20 ||

ಓಂ ಶರೀರೋತ್ಥ ಸಮಸ್ತ ದೋಷಹಂತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ತಿರಸ್ಕೃತ ಸುರನದೀಜಲಪಾದೋದಕ ಮಹಿಮವತೇ ನಮಃ

ಓಂ ದುಸ್ತಾಪತ್ರಯನಾಶನಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಮಹಾವಂದ್ಯಾಸುಪುತ್ರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ವ್ಯಂಗಸ್ವಂಗ ಸಮೃದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಗ್ರಹಮಹಾಪಾಪಹಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ದುರಿತಕಾನನ ದಾವಭೂತಸ್ವಭಕ್ತದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಮತ ವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ || 30||

ಓಂ ವಿಜಯೀಂದ್ರ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಸುಧೀಂದ್ರ ವರಪುತ್ರಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಯತಿರಾಜೇ ನಮಃ

ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ

ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಸುಪುತ್ರಾಯುರ್ಯಶಃಶ್ರೀಪುಣ್ಯವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಜಯಸ್ವಾಂತಭೇದಚಿಹ್ನಾದರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರವೀಣಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಅಪರೋಕ್ಷಿಕೃತ ಶ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸಮುಪೇಕ್ಷಿಕೃತಭಾವಜಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ || 40 ||

ಓಂ ದಯಾದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯವಾಕ್ಪಾಟವ ಮುಖಾಂಕಿತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶಾಪಾನುಗ್ರಹಶಕ್ತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಾಂತಿಸಂಶಯಾಪಸ್ಮೃತಿಕ್ಷಯಾದಿದೋಷನಾಶಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಜಪೇಷ್ಟಾರ್ಥಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಆತ್ಮಾತ್ಮೀಯ ಸಮುದ್ಭವಕಾಯಜದೋಷಹಂತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವಪುಮರ್ಥಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಕಾಲತ್ರಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಕತ್ರೈಹಿಕಾಮುಸ್ಮಿಕ ಸರ್ವೇಷ್ಟಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಅಗಮ್ಯ ಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ

ಓಂ ಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ

ಓಂ ಮಧ್ವಮತ ದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ || 50 ||

ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ತೃಸರ್ವಯಾತ್ರಾ ಫಲದಾತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಶಿರೋಧಾರಣ ಸರ್ವತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನಫಲದಾತೃಸ್ವವೃಂದಾವನಗತಜಲಾಯ್

ಓಂ ಕರಣ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟದಾತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಸಂಕೀರ್ತನೇನ ವೇದಾದ್ಯರ್ಥಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಸಂಸಾರಮಗ್ನ ಜನೋದ್ಧಾರಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಕುಷ್ಟಾದಿ ರೋಗನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಅಂಧದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿ ದಾತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಏಡಮೂಕ ವಾಕ್ಪತಿತ್ವ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯುಃ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ || 60 ||

ಓಂ ಪೂರ್ಣಸಂಪತ್ತಿದಾತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಕುಕ್ಷಿಗತಸರ್ವದೋಷಘ್ನೇ ನಮಃ

ಓಂ ಪಂಗುಖಂಜಸಮೀಚಿನಾವಯುವದಾತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಾದಿ ಪೀಡಾಘ್ನೇ ನಮಃ

ಓಂ ದೀಪಸಂಯೋಜನಾದ್ ಜ್ಞಾನಪುತ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತ್ಯಾದಿ ವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟದಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ರಾಜ ಚೋರ ಮಹಾವ್ಯಾಘ್ರಸರ್ಪ ನಕ್ರಾದಿಪೀಡಾಘ್ನೇ ನಮಃ

ಓಂ ಸ್ವಸ್ತೋತ್ರ ಪಠನೇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಮೃದ್ದಿದಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಉದ್ಯತ್ಪ್ರದ್ಯೋತನನ್ಯೋತಧರ್ಮಕೂರ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ || 70 ||

ಓಂ ಖದ್ಯ ಖದ್ಯೋತನದ್ಯೋತಪ್ರತಾಪಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಾನಸಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಧೃತಕಾಷಾಯವಸನಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ತುಲಸೀಹಾರ ವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ

ಓಂ ದೋರ್ದಂಡ ವಿಲಸದ್ದಂಡಕಮಂಡಲು ವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಅಭಯಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಶೀಲಕರಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಮಧ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಪಾಪಾದ್ರಿಪಾಟನ ವಜ್ರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಕ್ಷಮಾಸುರಗಣಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಹರಿಸೇವಾಬ್ಧ ಸರ್ವಸಂಪದೇ ನಮಃ || 80 ||

ಓಂ ತತ್ವಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಇಷ್ಟಪ್ರದಾನ ಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಭೋಧಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಭವ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ

ಓಂ ಬಹುವಾದಿ ವಿಜಯಿನೇ ನಮಃ

ಓಂ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾದಾಬ್ಜಾಭಿಷೇಕಜಲಸಂಚಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ದ್ಯುನದೀತತುಲ್ಯ ಸದ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಭಕ್ತಾಘವಿಧ್ವಂಸಕರ ನಿಜಮೂರ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ

ಓಂ ಕೃಪಾನಿಧಯೇ ನಮಃ || 90 ||

ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ನಿಖಿಲೇಂದ್ರಿಯ ದೋಷಘ್ನೇ ನಮಃ

ಓಂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನೂದಿತಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ

ಓಂ ಮೃತಪೋತ ಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ವೇದಿಸ್ಥಪುರುತೋಜ್ಜೀವಿನೇ ನಮಃ

ಓಂ ವಹ್ನಿಸ್ಥಮಾಲಿಕೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಸಮಗ್ರಟೀಕಾವ್ಯಾಖ್ಯಾತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಭಾಟ್ಟಸಂಗ್ರಹಕೃತೇ ನಮಃ

ಓಂ ಸುಧಾಪರಿಮಳೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ || 100 ||

ಓಂ ಅಪಸ್ಮಾರಾಪಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಉಪನಿಷತ್ಖಂಡಾರ್ಥಕೃತೇ ನಮಃ

ಓಂ ಋಗ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೃದಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಮಂತ್ರಾಲಯ ನಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ

ಓಂ ನ್ಯಾಯಮುಕ್ತಾವಲೀಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಚಂದ್ರಿಕಾವ್ಯಾಖ್ಯಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಸುತಂತ್ರದೀಪಿಕಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ

ಓಂ ಗೀತಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹಕೃತೇ ನಮಃ || 108 ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಕೃತ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ: ಸಮಾಪ್ತಾ:||

 

The lyrics in Sanskrit are:

 

॥ श्री राघवॆंद्र अष्टॊत्तर शतनामावळी ॥

ऒं स्ववाग्दॆवता सरिसद्भक्त विमलीकर्त्रॆ नमः

ऒं श्री राघवॆंद्राय नमः

ऒं सकलप्रदात्रॆ नमः

ऒं भक्ताघसंभॆदन वृष्टिवज्राय नमः

ऒं क्षमासुरॆंद्राय नमः

ऒं हरिपाद कंजनिषॆवणाल्लब्ध समस्त संपदॆ नमः

ऒं दॆवस्वभावाय नमः

ऒं दिविजद्रुमाय नमः

ऒं इष्टप्रदात्रॆ नमः

ऒं भवस्वरूपाय नमः || 10 ||

ऒं भवदुःखतूलसंघाग्निचर्याय नमः

ऒं सुखधैर्यशालिनॆ नमः

ऒं समस्तदुष्टग्रहनिग्रहॆशाय नमः

ऒं दुरत्ययॊपप्लवसिंधुसॆतवॆ नमः

ऒं निरस्त दॊषाय नमः

ऒं निरवद्यवॆषाय नमः

ऒं प्रत्यर्थिमूकत्वनिदानभाषाय नमः

ऒं विद्वत्परिज्~झॆयमहाविशॆषाय नमः

ऒं वाग्वैखरीनिर्जितभव्यशॆषाय नमः

ऒं संतानसंपत्परिशुद्ध भक्तिविज्ञानवाग्तॆहसुपाटवादिदात्रॆ नमः || 20 ||

ऒं शरीरॊत्थ समस्त दॊषहंत्रॆ नमः

ऒं श्री गुरुराघवॆंद्राय नमः

ऒं तिरस्कृत सुरनदीजलपादॊदक महिमवतॆ नमः

ऒं दुस्तापत्रयनाशनाय नमः

ऒं महावंद्यासुपुत्रप्रदाय नमः

ऒं व्यंगस्वंग समृद्धिदाय नमः

ऒं ग्रहमहापापहाय नमः

ऒं दुरितकानन दावभूतस्वभक्तदर्शनाय नमः

ऒं सर्वतंत्र स्वतंत्राय नमः

ऒं श्री मध्वमत वर्धनाय नमः || 30 ||

ऒं विजयींद्र कराब्जॊत्थसुधींद्र वरपुत्रकाय नमः

ऒं यतिराजॆ नमः

ऒं गुरवॆ नमः

ऒं भयापहाय नमः

ऒं ज्ञानभक्तिसुपुत्रायुर्यशःश्रीपुण्यवर्धनाय नमः

ऒं प्रतिवादि जयस्वांतभॆदचिह्नादराय नमः

ऒं सर्वविद्याप्रवीणाय नमः

ऒं अपरॊक्षिकृत श्रीशाय नमः

ऒं समुपॆक्षिकृतभावजाय नमः

ऒं अपॆक्षित प्रदात्रॆ नमः || 40 ||

ऒं दयादाक्षिण्य वैराग्यवाक्पाटव मुखांकिताय नमः

ऒं शापानुग्रहशक्ताय नमः

ऒं अज्ञान विस्मृति भ्रांतिसंशयापस्मृतिक्षयादिदॊषनाशकाय नमः

ऒं अष्टाक्षर जपॆष्टार्थप्रदात्रॆ नमः

ऒं आत्मात्मीय समुद्भवकायजदॊषहंत्रॆ नमः

ऒं सर्वपुमर्थप्रदात्रॆ नमः

ऒं कालत्रय प्रार्थनकत्रैहिकामुस्मिक सर्वॆष्टप्रदात्रॆ नमः

ऒं अगम्य महिम्नॆ नमः

ऒं महायशसॆ नमः

ऒं मध्वमत दुग्धाब्धिचंद्राय नमः || 50 ||

ऒं अनघाय नमः

ऒं यथाशक्ति प्रदक्षिण कर्तृसर्वयात्रा फलदात्रॆ नमः

ऒं शिरॊधारण सर्वतीर्थ स्नानफलदातृस्ववृंदावनगतजलाय नमः

ऒं करण सर्वाभीष्टदात्रॆ नमः

ऒं संकीर्तनॆन वॆदाद्यर्थज्ञानदात्रॆ नमः

ऒं संसारमग्न जनॊद्धारकर्त्रॆ नमः

ऒं कुष्टादि रॊगनिवर्तकाय नमः

ऒं अंधदिव्यदृष्टि दात्रॆ नमः

ऒं ऎडमूक वाक्पतित्व प्रदात्रॆ नमः

ऒं पूर्णायुः प्रदात्रॆ नमः || 60 ||

ऒं पूर्णसंपत्तिदात्रॆ नमः

ऒं कुक्षिगतसर्वदॊषघ्नॆ नमः

ऒं पंगुखंजसमीचिनावयुवदात्रॆ नमः

ऒं भूत प्रॆत पिशाचादि पीडाघ्नॆ नमः

ऒं दीपसंयॊजनाद् ज्ञानपुत्रदात्रॆ नमः

ऒं दिव्यज्ञान भक्त्यादि वर्धनाय नमः

ऒं सर्वाभीष्टदाय नमः

ऒं राज चॊर महाव्याघ्रसर्प नक्रादिपीडाघ्नॆ नमः

ऒं स्वस्तॊत्र पठनॆष्टार्थ समृद्दिदाय नमः

ऒं उद्यत्प्रद्यॊतनन्यॊतधर्मकूर्मासनस्थिताय नमः || 70 ||

ऒं खद्य खद्यॊतनद्यॊतप्रतापाय नमः

ऒं श्रीराम मानसाय नमः

ऒं धृतकाषायवसनाय नमः

ऒं तुलसीहार वक्षसॆ नमः

ऒं दॊर्दंड विलसद्दंडकमंडलु विराजिताय नमः

ऒं अभयज्ञान मुद्राक्षमालाशीलकरांबुजाय नमः

ऒं यॊगॆंद्र मध्यपादाब्जाय नमः

ऒं पापाद्रिपाटन वज्राय नमः

ऒं क्षमासुरगणाधीशाय नमः

ऒं हरिसॆवाब्ध सर्वसंपदॆ नमः || 80 ||

ऒं तत्वप्रदर्शकाय नमः

ऒं इष्टप्रदान कल्पद्रुमाय नमः

ऒं श्रुत्यर्थभॊधकाय नमः

ऒं भव्यकृतॆ नमः

ऒं बहुवादि विजयिनॆ नमः

ऒं पुण्यवर्धन पादाब्जाभिषॆकजलसंचयाय नमः

ऒं द्युनदीततुल्य सद्गुणाय नमः

ऒं भक्ताघविध्वंसकर निजमूर्ति प्रदर्शकाय नमः

ऒं जगद्गुरवॆ नमः

ऒं कृपानिधयॆ नमः || 90 ||

ऒं सर्वशास्त्र विशारदाय नमः

ऒं निखिलॆंद्रिय दॊषघ्नॆ नमः

ऒं अष्टाक्षर मनूदिताय नमः

ऒं सर्वसौख्यकृतॆ नमः

ऒं मृतपॊत प्राणदात्रॆ नमः

ऒं वॆदिस्थपुरुतॊज्जीविनॆ नमः

ऒं वह्निस्थमालिकॊद्धर्त्रॆ नमः

ऒं समग्रटीकाव्याख्यात्रॆ नमः

ऒं भाट्टसंग्रहकृतॆ नमः

ऒं सुधापरिमळॊद्धर्त्रॆ नमः || 100 ||

ऒं अपस्मारापहर्त्रॆ नमः

ऒं उपनिषत्खंडार्थकृतॆ नमः

ऒं ऋग्व्याख्यान कृदाचार्याय नमः

ऒं मंत्रालय निवासिनॆ नमः

ऒं न्यायमुक्तावलीकर्त्रॆ नमः

ऒं चंद्रिकाव्याख्याकर्त्रॆ नमः

ऒं सुतंत्रदीपिकाकर्त्रॆ नमः

ऒं गीतार्थसंग्रहकृतॆ नमः || 108 ||

॥ इति श्रीमदप्पण्णाचार्य कृत श्रीराघवॆंद्राष्टॊत्तरशतनामावळि: समाप्ता:॥

 

The lyrics in English of the SrI rAGavEMdra aShTOttara SatanAmAvaLI is:

 

OM svavAgdEvatA sarisadBakta vimalIkartrE namaH
OM SrI rAGavEMdrAya namaH
OM sakalapradAtrE namaH
OM BaktAGasaMBEdana vRuShTivajrAya namaH
OM kShamAsurEMdrAya namaH
OM haripAda kaMjaniShEvaNAllabdha samasta saMpadE namaH
OM dEvasvaBAvAya namaH
OM divijadrumAya namaH
OM iShTapradAtrE namaH
OM BavasvarUpAya namaH || 10 ||
OM BavaduHKatUlasaMGAgnicharyAya namaH
OM suKadhairyaSAlinE namaH
OM samastaduShTagrahanigrahESAya namaH
OM duratyayOpaplavasiMdhusEtavE namaH
OM nirasta dOShAya namaH
OM niravadyavEShAya namaH
OM pratyarthimUkatvanidAnaBAShAya namaH
OM vidvatparij~JEyamahAviSEShAya namaH
OM vAgvaiKarInirjitaBavyaSEShAya namaH
OM saMtAnasaMpatpariSuddha Baktivij~jAnavAgtEhasupATavAdidAtrE namaH || 20||
OM SarIrOttha samasta dOShahaMtrE namaH
OM SrI gururAGavEMdrAya namaH
OM tiraskRuta suranadIjalapAdOdaka mahimavatE namaH
OM dustApatrayanASanAya namaH
OM mahAvaMdyAsuputrapradAya namaH
OM vyaMgasvaMga samRuddhidAya namaH
OM grahamahApApahAya namaH
OM duritakAnana dAvaBUtasvaBaktadarSanAya namaH
OM sarvataMtra svataMtrAya namaH
OM SrI madhvamata vardhanAya namaH ||30 ||
OM vijayIMdra karAbjOtthasudhIMdra varaputrakAya namaH
OM yatirAjE namaH
OM guravE namaH
OM BayApahAya namaH
OM j~jAnaBaktisuputrAyuryaSaHSrIpuNyavardhanAya namaH
OM prativAdi jayasvAMtaBEdachihnAdarAya namaH
OM sarvavidyApravINAya namaH
OM aparOkShikRuta SrISAya namaH
OM samupEkShikRutaBAvajAya namaH
OM apEkShita pradAtrE namaH || 40 ||
OM dayAdAkShiNya vairAgyavAkpATava muKAMkitAya namaH
OM SApAnugrahaSaktAya namaH
OM aj~jAna vismRuti BrAMtisaMSayApasmRutikShayAdidOShanASakAya namaH
OM aShTAkShara japEShTArthapradAtrE namaH
OM AtmAtmIya samudBavakAyajadOShahaMtrE namaH
OM sarvapumarthapradAtrE namaH
OM kAlatraya prArthanakatraihikAmusmika sarvEShTapradAtrE namaH
OM agamya mahimnE namaH
OM mahAyaSasE namaH
OM madhvamata dugdhAbdhichaMdrAya namaH || 50 ||
OM anaGAya namaH
OM yathASakti pradakShiNa kartRusarvayAtrA phaladAtrE namaH
OM SirOdhAraNa sarvatIrtha snAnaphaladAtRusvavRuMdAvanagatajalAya namaH
OM karaNa sarvABIShTadAtrE namaH
OM saMkIrtanEna vEdAdyarthaj~jAnadAtrE namaH
OM saMsAramagna janOddhArakartrE namaH
OM kuShTAdi rOganivartakAya namaH
OM aMdhadivyadRuShTi dAtrE namaH
OM EDamUka vAkpatitva pradAtrE namaH
OM pUrNAyuH pradAtrE namaH || 60 ||
OM pUrNasaMpattidAtrE namaH
OM kukShigatasarvadOShaGnE namaH
OM paMguKaMjasamIchinAvayuvadAtrE namaH
OM BUta prEta piSAchAdi pIDAGnE namaH
OM dIpasaMyOjanAd j~jAnaputradAtrE namaH
OM divyaj~jAna BaktyAdi vardhanAya namaH
OM sarvABIShTadAya namaH
OM rAja chOra mahAvyAGrasarpa nakrAdipIDAGnE namaH
OM svastOtra paThanEShTArtha samRuddidAya namaH
OM udyatpradyOtananyOtadharmakUrmAsanasthitAya namaH || 70 ||
OM Kadya KadyOtanadyOtapratApAya namaH
OM SrIrAma mAnasAya namaH
OM dhRutakAShAyavasanAya namaH
OM tulasIhAra vakShasE namaH
OM dOrdaMDa vilasaddaMDakamaMDalu virAjitAya namaH
OM aBayaj~jAna mudrAkShamAlASIlakarAMbujAya namaH
OM yOgEMdra madhyapAdAbjAya namaH
OM pApAdripATana vajrAya namaH
OM kShamAsuragaNAdhISAya namaH
OM harisEvAbdha sarvasaMpadE namaH || 80||
OM tatvapradarSakAya namaH
OM iShTapradAna kalpadrumAya namaH
OM SrutyarthaBOdhakAya namaH
OM BavyakRutE namaH
OM bahuvAdi vijayinE namaH
OM puNyavardhana pAdAbjABiShEkajalasaMchayAya namaH
OM dyunadItatulya sadguNAya namaH
OM BaktAGavidhvaMsakara nijamUrti pradarSakAya namaH
OM jagadguravE namaH
OM kRupAnidhayE namaH || 90 ||
OM sarvaSAstra viSAradAya namaH
OM niKilEMdriya dOShaGnE namaH
OM aShTAkShara manUditAya namaH
OM sarvasauKyakRutE namaH
OM mRutapOta prANadAtrE namaH
OM vEdisthapurutOjjIvinE namaH
OM vahnisthamAlikOddhartrE namaH
OM samagraTIkAvyAKyAtrE namaH
OM BATTasaMgrahakRutE namaH
OM sudhAparimaLOddhartrE namaH || 100 ||
OM apasmArApahartrE namaH
OM upaniShatKaMDArthakRutE namaH
OM RugvyAKyAna kRudAchAryAya namaH
OM maMtrAlaya nivAsinE namaH
OM nyAyamuktAvalIkartrE namaH
OM chaMdrikAvyAKyAkartrE namaH
OM sutaMtradIpikAkartrE namaH
OM gItArthasaMgrahakRutE namaH || 108 ||

iti SrImadappaNAchArya kRuta SrI rAGavEMdra aShTOttara SatanAmAvaLi samApti

 

 

This can be recited any day and at any time. Reciting it with devotion and sincerity will definitely help us obtain whatever we wish for.