Archive | December 31, 2013

Aradhane of Jitamitra Theertha


The Aradhana of one of the most famous and scholarly seers of the Mantralaya Sri Raghavendra Swamy Matha,  Jitamitra Theertha, is being celebrated at Shri Jitamitra Gadde, Shivpur, Yadgir Taluk, Gulbarga district from December 31.
The Aradhana will be spread over three days and this is the 521st Aradhane of this great seer.
He succeeded to the Sri Matha after Vibhudendhra Theertha entered Brindavana in Tamrapani in Tamil Nadu. He was followed to the peetha by Raghunandana Theertha. He is believed to be an amsha of Rudra Devaru. He planted a gum tree in Bichale near Mantralaya. The original gum tree in Bichale was destroyed when the Tungabhadra flooded and entered Bichale and the Japada Katte where the tree had been planted.  
Unlike many others seers, Jitamitra Theertha did not enter Brindavana. He disappeared into the gum tree under which he taught students in Jitamitra Gadde.
The Gadde is a small but beautiful island at the confluence of the Bheema and the Krishna.  
Jitamitra Theertha is 12th Pontiff from Madwacharya. .
The Aradhana will be held on Dec 31, 2013, January 1, 2014 and January 2, 2014.
On January 1, 2014, Suyateendra Theertha and  Subhudendra Theertha will participate  in the Aradhane celebrations and the Sri Samsthana pooje will be performed by the seers.
 

Srishakeshava Vittal on Rayaru


There are many compositions by Srishakeshava Vittala Dasaru on Raghavendra Swamy or Rayaru (1595-1671). He was a devotee of Raghavendra Swamy and he visited Mantralaya, the abode of Rayaru, several times.

Three of his most famous compositions are as follows:

The lyrics of all three songs are in Kannada.

 

ಗುರುವೆ ಕರುಣದಿಂದ ನೋಡೋ

 

ಗುರುವೆ ಕರುಣದಿಂದ ನೋಡೋ – ನಿನ್ನ
ತರಳನೆಂದು ದಯಮಾಡೋ                || ಪ ||
ದುರುಳರೊಳತಿದುರುಳ ನರ ನಾ
ಮೊರೆಯ ಪೋಗುವೆನು – ಪೊರೆಯೊ ಅಸ್ಮದ್ಗುರುವೆ        || ಅ ||

ಸುಧೀಂದ್ರಕರಕಂಜಜಾತ – ಈ ವ
ಸುಧೆಯೊಳು ಪರಮಪ್ರಖ್ಯಾತ
ಸದಮಲ ಶುಭಗುಣನಿಧಿ ನಿರ್ಮಲಜ್ಞಾನ
ಪ್ರದ ಪ್ರೇಕನಾಗಿ ಮದಡಮತಿಯ ಬಿಡಿಸೋ
ಪದುಮನಾಭನ ಪದಪದುಮ ಪದೋಪದೆಗೆ
ಹೃದಯದಿ ಮುದದಿ ಧೇನಿಪ – ಮುದಮುನಿಮತ ಉದಧಿಗೆ ಚಂದ್ರ        || ೧ ||

ಪಂಚಬಾಣನ ನಿರಾಕರಿಸಿ – ಪಂಚ
ಪಂಚಕರಣವ ಸ್ವೀಕರಿಸೀ
ಪಂಚಮುಖನೆ ಪರನೆಂಬ ವಾದಿಯ ಮತ
ಮುಂಚೆ ಮುರಿದನೆಂದು ಸಂಚಕಾರವ ಪಿಡಿದು
ಸಂಚರಿಸಿ ಅವರುಕುತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗಿಹ
ಸರ್ವಜಮನನೋವಾಂಛಿತವಗರೆದವ ನೀ ಮುನ್ನ ಪೊರೆದಂತೆ ಎನ್ನ    || ೨ ||

ದೇಶದೇಶದಿ ತವಕೀರ್ತಿ ತುಂಬಿ
ಸೂಸಿಪರಿವದೆಂಬ ವಾರ್ತಿ
ಲೇಸಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಾ ಸುಜನರ ಮನದಾಸೆ
ಪೂರೈಸು ವಿಶೇಷ ಫಲವ ನಿತ್ಯ
ಮಾ ಸರೋಹ ವ್ಯೋಮಕೆಶಾಮರೇಶಮುಖರಿಗೆ
ಈಶನೆನಿಸುವ ಶ್ರೀಶಕೇಶವವಿಠ್ಠಲನ ದಾಸಾ – ತುಂಗಾನಿವಾಸ        || ೩ ||

 

Another song is

 

ನೆರೆನಂಬಿ ಪಡೆಯಿರೋ – ಸ್ಥಿರವಾದ ಕರುಣವ
ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರರಾಯರ ಚಾರುಚರಣವ            || ಪ ||

ವರದಂಷ್ಟ್ರಜಲಸುತ್ಸರಿತ ತೀರದಿ ನಿಂದು
ಶರಣರ ದುರಿತವ ತರಿದು ಕಾಯ್ವನೆಂದು        || ೧ ||

ಕರವ ಮುಗಿದು ಬಂದ ಪರಮ ಪಾಮರರಾ
ಪೊರೆವ ಕರುಣ ಕೃಪಾಕರಯತಿವರರ                || ೨ ||

ಶ್ರೀಶಕೇಶವವಿಠ್ಠಲೇಶನ ದೂತ
ರಾಸೆ ಪೂರೈಸುವ ಗುಣನಿಧಿ ಸತತ            || ೩ ||

 

The third song by this Dasa is

 

 

ರಾಘವೇ೦ದ್ರ ಗುರುರಾಜಾ – ಸುತೇಜಾ            || ಪ ||

ಸಾನುರಾಗದಿ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡದ
ಹೀನ ಮಾನವವಲ್ಲೆ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ನಾ
ಮಾನಗೈಯಲಿಬೇಕೆಂದನುಮಾನದಲಿ ನಿ
ಧಾನಿಸಲಾಗೆ ಬಂದು ಸತ್ವರದಿಂದ
ನೀನೆ ಹೃದಯದಿ ನಿಂದು ಆ ಕ್ಷಣ ಎನ್ನ
ಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರಕೆ ಭಾನುರೂಪನಾದಿ            || ೧ ||

ಕರುಣಾಸಾಗರ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೋಕಲು – ಲೋಹ
ಪರಶು ತಾಕಲು ಚಾಮಿಕರನಾದ
ತೆರೆ ಎನ್ನ ದುರಿತರಾಶಿಯ ತರಿದು – ದೂತನ ಮೇಲೆ
ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಗರೆದು ಪೊರೆದೆನೆಂಬ ಬಿರುದು
ಲೋಕದಿ ಮೆರೆದು ಸಾರುತಲಿದೆ
ಪರಮಹಂಸ ಗುರು                || ೨ ||

ಶ್ರೀಶಕೇಶವಿಠ್ಠಲನ ಕರುಣಾವಿಲಾಸ
ದಿ ಸುಖಿಸುವರೀ ಸಮಯದಲೆನ್ನ
ದೋಷ ವಿಚಾರಿಸದೆ ಮಮತೆಯಿಂದ
ಪೋಷಿಪರೆಂದರಿದೆ ಕಂಡ ಕಡಿ
ಆಶೆಯಿಂದಲೆ ಬರಿದೆ ಚರಿಸಲು ಉ
ದಾಸಿಸದೆಲೆ ಪೊರೆದು ಸುಕೃತ                || ೩ ||