Srishakeshava Vittala on Rayaru

There are many compositions by Srishakeshava Vittala Dasaru on Raghavendra Swamy or Rayaru (1595-1671). He was a devotee of Raghavendra Swamy and he visited Mantralaya, the abode of Rayaru, several times.

He was earlir known as Subbanna Dasa of Gadhwal. He was one of the many disciples of Gopala Dasa.

Three of his three most famous compositions are as follows. The lyrics of all three songs are in Kannada.

 

ಗುರುವೆ ಕರುಣದಿಂದ ನೋಡೋ

 

ಗುರುವೆ ಕರುಣದಿಂದ ನೋಡೋ – ನಿನ್ನ
ತರಳನೆಂದು ದಯಮಾಡೋ                || ಪ ||
ದುರುಳರೊಳತಿದುರುಳ ನರ ನಾ
ಮೊರೆಯ ಪೋಗುವೆನು – ಪೊರೆಯೊ ಅಸ್ಮದ್ಗುರುವೆ        || ಅ ||

ಸುಧೀಂದ್ರಕರಕಂಜಜಾತ – ಈ ವ
ಸುಧೆಯೊಳು ಪರಮಪ್ರಖ್ಯಾತ
ಸದಮಲ ಶುಭಗುಣನಿಧಿ ನಿರ್ಮಲಜ್ಞಾನ
ಪ್ರದ ಪ್ರೇಕನಾಗಿ ಮದಡಮತಿಯ ಬಿಡಿಸೋ
ಪದುಮನಾಭನ ಪದಪದುಮ ಪದೋಪದೆಗೆ
ಹೃದಯದಿ ಮುದದಿ ಧೇನಿಪ – ಮುದಮುನಿಮತ ಉದಧಿಗೆ ಚಂದ್ರ        || ೧ ||

ಪಂಚಬಾಣನ ನಿರಾಕರಿಸಿ – ಪಂಚ
ಪಂಚಕರಣವ ಸ್ವೀಕರಿಸೀ
ಪಂಚಮುಖನೆ ಪರನೆಂಬ ವಾದಿಯ ಮತ
ಮುಂಚೆ ಮುರಿದನೆಂದು ಸಂಚಕಾರವ ಪಿಡಿದು
ಸಂಚರಿಸಿ ಅವರುಕುತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗಿಹ
ಸರ್ವಜಮನನೋವಾಂಛಿತವಗರೆದವ ನೀ ಮುನ್ನ ಪೊರೆದಂತೆ ಎನ್ನ    || ೨ ||

ದೇಶದೇಶದಿ ತವಕೀರ್ತಿ ತುಂಬಿ
ಸೂಸಿಪರಿವದೆಂಬ ವಾರ್ತಿ
ಲೇಸಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಾ ಸುಜನರ ಮನದಾಸೆ
ಪೂರೈಸು ವಿಶೇಷ ಫಲವ ನಿತ್ಯ
ಮಾ ಸರೋಹ ವ್ಯೋಮಕೆಶಾಮರೇಶಮುಖರಿಗೆ
ಈಶನೆನಿಸುವ ಶ್ರೀಶಕೇಶವವಿಠ್ಠಲನ ದಾಸಾ – ತುಂಗಾನಿವಾಸ        || ೩ ||

 

Another song is

 

ನೆರೆನಂಬಿ ಪಡೆಯಿರೋ – ಸ್ಥಿರವಾದ ಕರುಣವ
ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರರಾಯರ ಚಾರುಚರಣವ            || ಪ ||

ವರದಂಷ್ಟ್ರಜಲಸುತ್ಸರಿತ ತೀರದಿ ನಿಂದು
ಶರಣರ ದುರಿತವ ತರಿದು ಕಾಯ್ವನೆಂದು        || ೧ ||

ಕರವ ಮುಗಿದು ಬಂದ ಪರಮ ಪಾಮರರಾ
ಪೊರೆವ ಕರುಣ ಕೃಪಾಕರಯತಿವರರ                || ೨ ||

ಶ್ರೀಶಕೇಶವವಿಠ್ಠಲೇಶನ ದೂತ
ರಾಸೆ ಪೂರೈಸುವ ಗುಣನಿಧಿ ಸತತ            || ೩ ||

 

The third song composed on Rayaru by this Dasa is

 

 

ರಾಘವೇ೦ದ್ರ ಗುರುರಾಜಾ – ಸುತೇಜಾ            || ಪ ||

ಸಾನುರಾಗದಿ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡದ
ಹೀನ ಮಾನವವಲ್ಲೆ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ನಾ
ಮಾನಗೈಯಲಿಬೇಕೆಂದನುಮಾನದಲಿ ನಿ
ಧಾನಿಸಲಾಗೆ ಬಂದು ಸತ್ವರದಿಂದ
ನೀನೆ ಹೃದಯದಿ ನಿಂದು ಆ ಕ್ಷಣ ಎನ್ನ
ಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರಕೆ ಭಾನುರೂಪನಾದಿ            || ೧ ||

ಕರುಣಾಸಾಗರ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೋಕಲು – ಲೋಹ
ಪರಶು ತಾಕಲು ಚಾಮಿಕರನಾದ
ತೆರೆ ಎನ್ನ ದುರಿತರಾಶಿಯ ತರಿದು – ದೂತನ ಮೇಲೆ
ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಗರೆದು ಪೊರೆದೆನೆಂಬ ಬಿರುದು
ಲೋಕದಿ ಮೆರೆದು ಸಾರುತಲಿದೆ
ಪರಮಹಂಸ ಗುರು                || ೨ ||

ಶ್ರೀಶಕೇಶವಿಠ್ಠಲನ ಕರುಣಾವಿಲಾಸ
ದಿ ಸುಖಿಸುವರೀ ಸಮಯದಲೆನ್ನ
ದೋಷ ವಿಚಾರಿಸದೆ ಮಮತೆಯಿಂದ
ಪೋಷಿಪರೆಂದರಿದೆ ಕಂಡ ಕಡಿ
ಆಶೆಯಿಂದಲೆ ಬರಿದೆ ಚರಿಸಲು ಉ
ದಾಸಿಸದೆಲೆ ಪೊರೆದು ಸುಕೃತ                || ೩ ||

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s