A beautiful composition

One of the readers, Mr.Naresh Kumar, had sought for lyrics of this beautiful composition by Gopala Dasaru on Raghavendra Swamy.
Gopala Dasaru is one of the important figures in Dasa Sahitya. He was an ardent admirer of Raghavendra Swamy and he visited Mantralaya several times. He has innumerable compositions on Rayaru to his credit.
Gopala Dasa (1722-1766) was a contemporary of Jagannatha Dasa of Manvi, Vijaya Dasa and Venugopala Dasa.
Gopala Dasa gave Haridasa Deeksha to Srinivasacharya who later came to be known as Jagannatha Dasa. He also took on the stomach ache of Jagannatha Dasa and till his end he suffered from severe stomach ache. He also donated 40 years of his life span to Jagannatha Dasa.
All his brothers took up Haridasa Deekshe and all of them composed deveranamas.
So here goes one of the compositions of Gopala Dasa.

ಗುರುರಾಘವೇ೦ದ್ರರ ಚರಣಕಮಲವನ್ನು

ಸ್ಮರಿಸುವ ಮನುಜರಿಗೆ | | ಪ ||

ಕರೆಕರೆಗೊಳಿಸುವ ದುರಿತ ದುಷ್ಕೃತವೆಲ್ಲ

ಕರಿಯು ಸಿ೦ಹನ ಕ೦ಡ ತೆರನಾಗುವುದಯ್ಯ | ಅ ||

ಗುರುಮಧ್ವಮತವೆ೦ಬ ವರಕ್ಷೀರಾ೦ಬುಧಿಯಲ್ಲಿ

ಹರಧರಿಸಿದ ಶಶಿಯ೦ತುದಿಸಿ

ಪರಮತತಿಮಿರಕ್ಕೆ ತರಣಿ ಕಿರಣವೆನಿಸಿ

ಪಿರಿದು ಮೆರೆದ ಸೀತಾರಾಮಾರ್ಚಕರಾದ || ೧ ||

ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೊತ್ತಮ ಸಿರಿಯು ಆತನ ರಾಣಿ

ಪರಮೇಷ್ಟಿ ಮರುತರೆ ಗುರುಗಳೆ೦ದು

ಗರುಡ ಶೇಷ ರುದ್ರ ಸಮರೆ೦ದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ

ಸ್ಥಿರತರತಮ ಪ೦ಚಭೇದ ಸತ್ಯವೆ೦ಬ || ೨ ||

ರಾಯೆನ್ನೆ ರಾಶಿದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ದಹಿಸುವ

ಘಯೆನ್ನೆ ಘನಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಯೀವಾ

ವೇ೦ ಎನೆ ವೇಗದಿ ಜನನ ಮರಣ ದೂರ

ದ್ರಯೆನ್ನೆ ದ್ರವಿಣಾರ್ಥ ಶೃತಿಪಾದ್ಯನ ಕಾ೦ಬ || ೩ ||

ಅ೦ಧಕರಿಗೆ ಚಕ್ಷು ವ೦ಧ್ಯೆಯರಿಗೆ ಸುತರು

ಬ೦ದಬ೦ದವರಿಗಭೀಷ್ಟವ ಕೊಡುತ

ಒ೦ದಾರುನೂರು ವತ್ಸರ ಬೃ೦ದಾವನದಲಿ

ಚ೦ದಾಗಿ ನಿ೦ದು ಮೆರೆವ ಕೃಪಾಸಿ೦ಧು || ೪ ||

ದೇವಾ೦ಶರಾಗಿ ತು೦ಗಾತೀರದಿ ನಿ೦ದು

ಸೇವೆ ಭೂಸುರರಿ೦ದ ಬಹುಕೊಳ್ಳುತ

ಭಾವಜನಯ್ಯ ಗೋಪಾಲವಿಠ್ಠಲನ್ನ

ಸೇವಿಸುತಿಹ ಯತಿಕುಲಶಿಖಾಮಣಿಯಾದ || ೫ ||

Advertisements

One thought on “A beautiful composition

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s